contech

กฤษณะ ปรีดานนท์ "เราเป็นทั้งผู้รับเหมาเป็นทั้งผู้ประกอบกอบการเอง และนั่นคือจุดแข็ง!"

  • วันจันทร์, 06 สิงหาคม 2555 10:46
Published in Who is Who  |