contech

“ลิสต์ ซอเธอบี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้” เปิดสาขาในไทยเป็นประเทศที่ 6 มุ่งเจาะกลุ่มนิชมาร์เก็ตระดับลักซัวรี่