“แมกโนเลีย “ เผยแผนธุรกิจ ทุ่มงบกว่า 6,000 ล้านบาท